Anke Schrage.

Praktijk voor kortdurende coaching en psychotherapie.

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen Psychotherapie

1. De sessies hebben een duur van 60 minuten.

2. De cliënt betaalt aan de therapeut een bedrag per sessie. Het bedrag wordt vooraf door de therapeut en de cliënt overeengekomen en direct of binnen 14 dagen na dagtekening factuur betaald.

3. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van tevoren te worden afgemeld. De therapeut kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld.

4. De therapeut houdt zich aan de bepalingen van de WGBO en de ethische en overige beroepscode die op zijn professie van toepassing is.

5. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

6. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijzen wij u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.

7. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
• Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij de psychotherapie wil beëindigen;
• Cliënt geeft aan dat hij de psychotherapie wil beëindigen;
• Cliënt stuurt de therapeut een brief of e-mail waarin hij/zij aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen en met ingang van wanneer;
• De therapeut stuurt de cliënt een brief met daarin opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd. Dit doet de therapeut alleen wanneer:
o Cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van de therapeut;
o Cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;
o Cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en de therapeut;
o De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut, niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.